Google

úterý 21. prosince 2010

Národní dotace a PGRLF - informace.

Agentura pro zemědělství a rozvoj venkova vydala doplňující informaci týkající se národních dotací (viz bod 1) a PGRLF (viz bod 2)

1) V roce 2010 nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována podpora z dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.

Připomenutí ze Zásad:

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Účel: částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Předmět dotace: rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha.

Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za:

nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou

1. akumulace vody v krajině

2. retenční účinek při povodních

3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů

4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky

péče o rybniční fond ve veřejném zájmu

5. odstraňování sedimentu z loviště

nařízená péče o životní prostředí

6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů

7. omezení vysazování amura orgány ochrany přírody

8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy

9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv

10. další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody

Poznámka: minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha. Plnění výše uvedených podmínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou každého podporovaného rybníka. V případě žádosti o dotaci za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace až na základě fyzické kontroly stavu odstranění sedimentu z loviště a to nejpozději do 12.11.2010. Pro účel kontroly vyznačí žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami.

Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na který byla v daném roce poskytnuta dotace z programu 129 130 – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

2) PGRLF, a.s. vydalo níže uvedenou informaci :

„S ohledem na rozhodnutí Evropské komise o prodloužení možnosti poskytování provozních podpor za upravených podmínek, Podpůrný a garanční rolnicko lesnický fond, a.s. prodloužil poskytování podpory u programu PROVOZ, ZPRACOVATEL – PROVOZ, PODPORA KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ A PODPORA NÁKUPU PŮDY. Podpora na výše zmíněné programy bude poskytnuta k úvěrovým smlouvám, které budou uzavřeny do 31. prosince 2011 s tím, že podpora může být poskytnuta jen na splátky, které budou uhrazeny do 31. prosince 2013.

U programu "Podpora nákupu půdy" bude podpora poskytnuta na platby úroků do 31.12.2013 (původně do 31.12.2012) s tím, že úvěrová smlouva může být uzavřena na libovolnou délku trvání.

Žádné komentáře:

Okomentovat