Google

středa 22. prosince 2010

Jednodušší pravidla Programu rozvoje venkova.

Jednodušší pravidla přivítají zejména Místní akční skupiny, žádosti do opatření Realizace místní rozvojové strategie bude nově možné podávat elektronicky. Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.

„Pro Místní akční skupiny došlo v pravidlech ke snížení počtu kódů způsobilých výdajů. U Opatření Realizace místní rozvojové strategie si nově budou žadatelé moci sami vybírat z režimů podpory, což považuji za další významný krok v boji proti obtěžující a zbytečné byrokracii,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Změny v Opatření Místní akční skupina spočívají ve sloučení obecné a specifické části Pravidel. Z původních 13 kódů způsobilých výdajů sloučením vzniklo pět nových kódů. Jako způsobilé výdaje bude nově možno uznat například zpracování a aktualizaci studií a jiných koncepčních dokumentů, výdaje spojené s pořádáním akcí na propagaci projektů realizovaných metodou Leader apod. Místní akční skupiny zejména uvítají možnost převodu finančních prostředků z roku na rok.

U Opatření Realizace místní rozvojové strategie došlo ke zpřehlednění podmínek pro žadatele a k odstranění některých duplicitních informací pro žadatele, kapitola Způsobilé výdaje byla celá přesunuta do Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 (tzv. Fiche jsou projektová opatření vytvořená místní akční skupinou pro konečné žadatele
o dotaci). Ne nevýznamnou změnou je dále elektronická forma podání žádosti o dotaci u tohoto opatření.

Některé změny budou na doporučení Evropské Komise zaneseny také do Programového dokumentu. Účinnost Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 je podmíněna schválením těchto změn. Jejich schválení se předpokládá v dostatečném časovém předstihu před plánovaným datem nabytí účinnosti Metodiky.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro výše uvedená opatření, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a osa IV / Místní akční skupina nebo Realizace místní rozvojové strategie) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Zdroj:Mze)

Žádné komentáře:

Okomentovat